3D | 1x1 Studio
Home  ›  Bản 3D
Dùng 1 ngón để xoay mô hình.
Dùng 2 ngón để phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển mô hình.